Các bài viết có tag Yokote Kamakura Matsuri

Tìm hiểu về Lễ hội Yokote Kamakura ở Nhật Bản

Yokote Kamakura Matsuri, còn được gọi là Lễ hội tuyết Yokote, đã trở thành một truyền thống hàng năm ở tỉnh Akita trong gần nửa thiên niên kỷ. Trong trường hợp này, kamakura dùng để chỉ những túp lều tuyết là điểm nhấn...